Skip to main content

Online podmienky používania

Platné od: 1. 1. 2022

Tieto on-line Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov riadia váš prístup k lokalite www.abbvie.sk spravovanej spoločnosťou AbbVie.

Podmienky používania webovej lokality www.abbvie.sk

Tieto Online podmienky používania riadia váš prístup k webovým lokalitám spravovaným spoločnosťou AbbVie vrátane jej dcérskych spoločností a pobočiek (ďalej spoločne nazývaných len"AbbVie"), ktoré sú s týmito Online podmienkami používania prepojené (ďalej spoločne nazývané len "webové lokality spoločnosti AbbVie"). Tieto Online podmienky používania neplatia pre webové lokality spoločnosti AbbVie, ktoré nie sú s týmito Online podmienkami používania prepojené, pre obyvateľov Spojených štátov ani pre webové lokality tretích strán, s ktorými môžu byť webové lokality spoločnosti AbbVie prepojené. Vaše využívanie webových lokalít spoločnosti AbbVie podlieha týmto Online podmienkam používania.

Bez predpojatosti voči vašim právam v zmysle platných zákonov si spoločnosť AbbVie vyhradzuje právo doplňovať tieto Online podmienky používania tak, aby odrážali technický pokrok, legislatívne a regulačné zmeny a zásady správnej obchodnej praxe. Ak spoločnosť AbbVie zmení tieto Online podmienky používania, odrazí sa to v aktualizovanej verzii týchto Online podmienok používania a budete na ňu upozornení prostredníctvom aktualizácie dátumu účinnosti ("Platné od:") na začiatku týchto Online podmienok používania. Prístupom na webové lokality spoločnosti AbbVie, akceptáciou týchto Online podmienok súhlasíte, že ste si prečítali aktuálnu verziu týchto Online podmienok používania, že ste im porozumeli a súhlasíte s ich záväznosťou pre vás. Tieto Online podmienky používania si môžete pozrieť pri prístupe na webové lokality spoločnosti AbbVie. Ak s týmito Online podmienkami používania nesúhlasíte alebo nie ste spokojní s webovými lokalitami spoločnosti AbbVie, vaša jediná a výlučná forma nápravy bude nepokračovať vo využívaní tejto webovej lokality spoločnosti AbbVie.

Vylúčenie zodpovednosti

1.     AbbVie bude vyvíjať primeranú starostlivosť v snahe zabezpečiť, aby informácie a obsah na Webovej lokalite AbbVie boli presné, úplné, aktuálne, dostupné a aby neporušovali žiadne práva tretích strán. Webová lokalita AbbVie a obsah a informácie na nej sú poskytované na základe zásady „ako sú“ a „ako sú prístupné“, so všetkými chybami. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi AbbVie týmto odmieta všetky záväzky a záruky vzťahujúce sa k informáciám a obsahu na Webovej lokalite AbbVie, či výslovné alebo predpokladané, vytvorené podľa zákona, zmluvy alebo inak, okrem iného vrátane akýchkoľvek záruk alebo podmienok týkajúcich sa uspokojivej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, právneho titulu alebo neporušenie práv tretích strán.

2.     Informácie a obsah Webovej lokality AbbVie nepredstavujú lekárske rady. Pred vykonaním akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa zdravotného stavu by ste sa mali snažiť získať nezávislé odporúčanie. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi AbbVie týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môže utrpieť akákoľvek osoba, či už priamo, nepriamo, bezprostredne alebo následne, a či už vzniknú na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, ktoré vzniknú na základe používania Webovej lokality AbbVie alebo v súvislosti s ním, alebo akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré urobíte po konzultácii s nezávislým poradcom alebo praktickým lekárom s výnimkou prípadu úmrtia alebo telesnej ujmy vyplývajúcich z nedbanlivosti spoločnosti AbbVie.

3.     Spoločnosť AbbVie nie je zodpovedná a neposkytuje žiadne záruky za presnosť, účinnosť, včasnosť a vhodnosť akýchkoľvek informácií alebo 1.     obsahu získaných od tretích strán, vrátane všetkých hypertextových odkazov na webové lokality tretích strán alebo z nich.

Vaše používanie /Váš súhlas:

Týmto vyjadrujete porozumenie, uznanie a súhlas s nasledujúcimi podmienkami:

Využívaním webových lokalít spoločnosti AbbVie súhlasíte s tým, že nebudete narúšať ani odpočúvať naše elektronické informácie zverejnené na webových lokalitách spoločnosti AbbVie alebo na ktoromkoľvek z našich serverov. Taktiež súhlasíte, že sa nebudete pokúšať obísť žiadne bezpečnostné funkcie webových lokalít spoločnosti AbbVie, a že budete dodržiavať všetky uplatniteľné, miestne, vnútroštátne, federálne a medzinárodné zákony, predpisy a opatrenia.

Dostupnosť

AbbVie bude vynakladať primerané úsilie, aby webová lokalita AbbVie bola k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Avšak nemôžeme to zaručiť a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ku ktorým dôjde v dôsledku prerušenia prístupu k webovej lokalite AbbVie. AbbVie môže prerušiť dostupnosť webovej lokality AbbVie z dôvodov údržby a bude sa usilovať o poskytnutie primeraného oznámenia o akýchkoľvek plánovaných činnostiach.

Intelektuálne vlastníctvo:

Informácie, dokumenty a súvisiace obrazové materiály publikované na webových lokalitách spoločnosti AbbVie ("Informácie") sú výlučným vlastníctvom spoločnosti AbbVie, s výnimkou informácií poskytovaných zmluvnými dodávateľmi spoločnosti AbbVie. Povolenie používať Informácie sa udeľuje za podmienky, že (1) vyššie uvedená informácia o autorských právach sa objaví na všetkých kópiách, (2) používanie Informácií slúži len na informačné a nekomerčné alebo osobné účely, (3) Informácie sa nebudú nijakým spôsobom upravovať a (4) žiadne grafické materiály z tejto webovej lokality spoločnosti AbbVie sa nepoužijú bez príslušného sprievodného textu. Spoločnosť AbbVie nezodpovedá za obsah poskytovaný dodávateľmi tretích strán a vám sa zakazuje distribuovanie takéhoto materiálu bez povolenia vlastníka príslušných autorských práv. S výnimkou vyššie uvedeného povolenia sa neudeľuje žiadna licencia ani právo, explicitné alebo implicitné, žiadnej osobe pod akýmkoľvek patentom, ochrannou známkou alebo iným vlastníckym právom spoločnosti AbbVie. Nedovoľuje sa používanie akejkoľvek ochrannej známky, ochranného názvu a produktu spoločnosti AbbVie, ktoré sa nachádzajú na webových lokalitách spoločnosti AbbVie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AbbVie, s výnimkou identifikácie produktu alebo služby tejto spoločnosti.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť:

AbbVie sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby zariadenie, ktoré používate na prístup k webovej lokalite AbbVie, bolo primerane zabezpečené a chránené proti škodlivému softvéru alebo prístupu neoprávnených osôb. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi platí, že AbbVie nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku, či už k nemu došlo priamo, alebo nepriamo), ktoré môže utrpieť akákoľvek osoba v dôsledku zachytenia osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim (ako je to definované v Zákone o ochrane údajov ), a to aj v prípade, že spoločnosť AbbVie bola predtým upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

Obmedzenie zodpovednosti:

S výnimkou prípadu úmrtia alebo telesnej ujmy vyplývajúcich z nedbanlivosti spoločnosti AbbVie sa spoločnosť AbbVie, jej dodávatelia, ich príslušní členovia predstavenstiev, zamestnanci a zástupcovia (ďalej len „strany spoločnosti AbbVie“) odmietajú v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škody, ktoré môže utrpieť akákoľvek osoba, či už priamo, nepriamo, bezprostredne alebo následne, a či už vzniknú na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti: (i) s používaním alebo nemožnosti používať webovú lokalitu AbbVie; (ii) s využívaním informácií a obsahu na Webovej lokalite AbbVie; (iii) s akýmikoľvek službami poskytovanými webovou lokalitou AbbVie alebo prostredníctvom nej; a (iv) so zachytením osobných údajov alebo neoprávneným prístupom k osobným údajom poskytnutým Webovej lokalite AbbVie, okrem iného vrátane nasledujúcich kategórií straty alebo škody, či už spoločnosť AbbVie bola upozornená na možnosť takejto straty alebo škody, alebo nie: (a) strata alebo poškodenie dát; (b) strata zisku; (c) strata predpokladaných úspor a/alebo finančná strata; (d) strata obchodnej príležitosti, (e) strata dobrej povesti; (F) strata reputácie; a (g) mimoriadna škoda.

Rozhodné právo:

Tieto Online podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov sa budú riadiť a vykladať v súlade s právom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté na základe týchto Online podmienok používania a/alebo Zásad ochrany osobných údajov podliehajú výlučnej právomoci súdu Slovenskej republiky.

Všeobecne:

Súhlasíte s tým, že tieto Online podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov popisujú celú zmluvu medzi nami s ohľadom na predmet rokovania.