Skip to main content

Náš celosvetový záväzok k eliminácii hepatitídy C

Spolupracujeme s vládami, odborníkmi, pacientskymi organizáciami a ďalšími zúčastnenými stranami v oblasti hepatitídy C na podpore približne 300 mikroeliminačných programov naprieč celým svetom. Tieto cielené lokálne iniciatívy prispievajú k dosiahnutiu celosvetovej eliminácie hepatitídy C.

Liečba chronickej hepatitídy C

Hepatitída C (HCV) donedávna predstavovala ťažko liečiteľné chronické ochorenie. Dostupnosť moderného spôsobu liečby pomocou priamo pôsobiacich antivirotík (DAA) však zásadne zmenila možnosti liečby pacientov s chronickou hepatitídou C všetkých genotypov.