Skip to main content

Technológie a platformy

Investujeme do prelomových technológií a platforiem, aby sme podporili inovácie v našom výskume a vývoji, ktoré prinesú pacientom lepšie riešenia ich zdravotných problémov.

Doba mimoriadnych zmien

Posledné dve dekády sme boli svedkami nevídaného rozvoja poznávania biológie človeka a pokrokov v ľudskej genetike, nádorovej genomike, biológii kmeňových buniek, bioinformatike a systémovej biológii, čo spoločne otvára nové možnosti pre vývoj inovatívnych terapií. Ďalší pokrok nielen v lekárskej chémii, ale aj v oblastiach, ako sú proteínové inžinierstvo, konjugáty protilátok, bišpecifické protilátky a imunoterapia umožnia dosiahnuť v budúcnosti nové ciele.

Pozrite sa na niektoré technológie a platformy, ktoré používame pri výskume a vývoji inovatívnych liekov.

Proteínové technológie

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť liečebný potenciál protilátok, je ich kombinácia alebo „konjugácia“ s liekmi, ktoré obsahujú tzv. malé molekuly. Táto metóda zlepšuje schopnosť protilátky cieliť na konkrétny antigén. Ďalším spôsobom, ako zvýšiť liečebný potenciál protilátok, je použitie technológie umožňujúcej tvorbu duálnej špecifickej protilátky, ktorá cieli na dva antigény (niekedy nazývaná taktiež dual-variable domain antibody - DVD).

Bišpecifické protilátky

Naša bišpecifická platforma, skoršie označovaná taktiež ako platforma DVD, predstavuje veľmi sľubnú technológiu. Táto platforma v skutočnosti umožňuje vytvárať široký rad rôznych bišpecifických formátov, z ktorých DVD predstavujú len malú časť. Tieto bišpecifické formáty majú široké spektrum proteínových väzieb a biologických charakteristík.

V onkológii pre nás bišpecifická platforma neznamená iba kombinovanú terapiu, ale považujeme ju za cestu k novým biologickým liekom. Skúmame napríklad uplatnenie našich bišpecifických protilátok k zvýšeniu účinku konjugátov protilátok (ADC). V predklinických systémoch sa nám podarilo preukázať, že bišpecifická protilátka, ktorá sa viaže na dve časti rovnakého molekulárneho cieľa, je bunkami nádoru pohltená lepšie ako tradičné ADC. Týmto spôsobom možno do bunky dodať väčší objem toxínov a zvýšiť tak účinnosť.

Podobne možno taktiež bišpecifickú protilátku, ktorá sa viaže na dva molekulárne ciele v rovnakej nádorovej bunke, využiť k zvýšeniu špecificity nádoru a zasiahnuť tak ciele, ktoré v normálnom tkanive vykázali určitú mieru expresie. Pomocou našej bišpecifickej platformy vieme vytvoriť široké spektrum proteínových štruktúr, ktoré vo výsledku vedú k novej biológii s odlišnými mechanizmami účinku.

Vývoj inovatívnych cielených liekov

Skúmame niekoľko nových spôsobov podávania liekov, ktoré sú presnejšie a účinnejšie. Našim výskumom inovatívnych cielených liekov chceme zmeniť spôsob liečby ochorení - od zníženia pôsobenia chemoterapie na zdravé bunky až po nové možnosti liečby neurodegeneratívnych ochorení.

ADC (Antibody Drug Conjugates - konjugáty protilátka-liečivo)

ADC sú osvedčenou technologickou platformou, ktorá presným zacielením protilátky dodáva účinnú látku priamo tam, kde je to potrebné.

ADC využíva vysoko potentný toxín, ktorý nemožno podať systémovo, a naviaže ho na monoklonálnu protilátku tak, aby sa dostal priamo do nádorových buniek a nepoškodil pritom normálne tkanivo. Metóda ADC nie je nová, ale vďaka pokroku pri identifikácii cieľa, príprave protilátok, rozvoju chémie linkerov a technológie toxínov sa z nej len nedávno stala sľubná platforma.

Objavenie a vývoj vysoko špecifických monoklonálnych protilátok a naše skúsenosti s chemickými a analytickými postupmi pri malých molekulách sú našimi silnými stránkami a umožňujú nám výrazne využívať metódu ADC vo výskume a vývoji.

Zacielenie na nádorové kmeňové bunky

Nádorové kmeňové bunky sú príčinou vzniku nádoru. Iniciujú a podporujú rast nádoru a sú stále viac odolnejšie voči chemoterapii a rádioterapii. Majú schopnosť metastázovať a šíriť nádorové bujnenie do celého tela.

Naša liečba, ktorá nadväzuje na výskum začatý spoločnosťou Stemcentrx, umožňuje cielene dodať do nádorových kmeňových buniek účinnú látku, ktorá ich zničí. Veríme, že cielenie na nádorové kmeňové bunky a ich eliminácia umožní pacientom dlhodobejšie prežívanie.

Prečítajte si viac o novom prístupe k nádorovým kmeňovým bunkám.

Nanočastice a proteínové kapsule

Pre biologické lieky je ťažké preniknúť do komplexného a zložitého systému buniek, ktorý privádza krv do mozgu a miechy. Preto skúmame nové spôsoby, ako prekonať hematoencefalickú bariéru pomocou nanočastíc a proteínových kapsúl. Tieto inovatívne spôsoby podávania liekov môžu priniesť pokrok vo výskume a vývoji nových liekov na ochorenia mozgu, ako sú Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba.

Využitie sily tela

Čím viac rozumieme biológii ľudského tela, tým lepšie vieme využívať telo k hľadaniu nových spôsobov liečby. Nádorové a imunitne podmienené ochorenia sú dve oblasti, v ktorých sa vďaka súčasnému výskumu darí nachádzať nové riešenia. 

Imunoonkológia a imunoterapia

V onkológii sa usilujeme o aktivovanie imunitného systému v boji proti nádorom, zatiaľ čo pri autoimunitných ochoreniach chceme aktivitu imunitného systému znížiť, aby neškodil telu napádaním zdravých tkanív. Kľúčom k liečbe obidvoch typov ochorenia môžu byť imunoterapie.

Napríklad medzi imunitným systémom a nádormi prebieha neustály boj. Nádory využívajú rôzne mechanizmy obrany, aby zabránili deštrukcii imunitnými bunkami. Jedným z týchto mechanizmov je využitie kontrolných receptorov imunitných buniek. Kontrolné molekuly fungujú ako kľúčové vypínače imunitných buniek a ich aktiváciou sa blokuje imunitná odpoveď na čokoľvek, čo identifikujú ako telu cudzie. Akonáhle nádory zaktivujú tieto kontrolné body, je pre imunitné bunky ťažké nádor identifikovať ako niečo, na čo by mali zaútočiť, a dochádza tým k utlmeniu ich aktivity. Najväčší prielom v imunoterapii preto za posledné roky znamenalo zistenie, že narušenie funkcie týchto kontrolných receptorov by mohlo aktivovať imunitné bunky a priniesť protinádorovú odpoveď.

Protinádorová aktivita inhibítorov kontrolných bodov nám ukazuje, že nádory možno prostredníctvom imunitného systému dostať pod kontrolu. Blokáda kontrolných bodov je ale len jedným zo spôsobov. Okrem nej už niekoľko rokov skúmame aj ďalšie možnosti liečby.

Štúdium črevného mikrobiómu

V posledných rokoch sa kladie stále väčší dôraz na črevný mikrobióm. Baktérie a mikroorganizmy v zažívacom trakte zabezpečujú základné funkcie ako zažívanie a produkciu vitamínov. Možnosť ľahko preprogramovať baktérie na vykonávanie iných funkcií mení taktiež spôsob, akým vedci pristupujú k závažným ochoreniam. V spolupráci so spoločnosťou Synlogic skúmame črevný mikrobióm, aby sme vyvinuli nové lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov.

Tajomstvo výroby liekov

Účinnosť našich liekov sa odvíja od našej schopnosti ich dodávať. Neustále hľadáme nové spôsoby, ktoré umožnia nami objavené lieky vyrobiť v čo najvyššej kvalite a za dodržania maximálnych bezpečnostných štandardov.  

Výroba biologických liekov

Úspešná výroba biologických liekov vo veľkej miere závisí od reprodukovateľnosti produktu. Pomocou sofistikovaného vývoja bunkových línií, výroby bunkových kultúr a riadenia kvality sa nám podarilo prekonať zložitosť výroby veľkých molekúl, aby sme mohli dodávať tieto lieky v konzistentnej kvalite. Naše bohaté skúsenosti s výrobou biologických liekov sme získali pri vývoji prvej plne humánnej monoklonálnej protilátky. Aj dnes je náš tím, ktorý produkuje biologickú liečbu, lídrom vo svojom odbore a poskytuje vedeckú podporu pre všetky aspekty našej výroby. Spolupracujeme s oddelením výskumu a vývoja a so zmluvnými klientmi, čo nám umožňuje navýšiť objem výroby a premiestniť výrobu nových produktov do komerčných závodov, riešiť technické problémy súvisiace s výrobou alebo laboratórnymi testami a zlepšovať výrobný proces tak, aby viedol k väčšej efektivite. Využívame chemické a fermentačné liekové substancie, sterilné aj nesterilné produkty, metódy analytických testov aj prístroje, ktoré umožňujú podávanie liekov.

Technológia Meltrex – inovatívne zloženie liekov

Bežným problémom vo výskume liekov býva nerozpustnosť látky vo vode. To spôsobuje, že telo nedokáže liek vstrebať. Objavili sme spôsob, ako využiť technológie extrúzie taveniny, ktoré sa používajú po stáročia v priemysle, a uplatnili ich aj v medicíne. Otvorili sme tak nové možnosti zloženia inovatívnych liekov pre pacientov s celým radom ochorení, od vírusových infekcií až po nádory.